Loading...
اخبار
موضوع :
تقدیر فرهنگستان علوم از جناب آقای مهندس عباس کشاور
جناب آقای مهندس کشاورز رئیس محترم هیأت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در آیین تجلیل از مهندسان کشاورزی
قطار کشاورزی از ریل خارج شده است و باید کمک کنیم تا به ریل برگردد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه آیین تجلیل از مهندسان برتر کشاورزی انتخابشده فرهنگستان علوم و در گفتگو با خبرنگار ایانابا اشاره به اینکه عادت کردهایم فقط در زمانهای تودیع افراد از سمتهای سازمانیشان و پس از مرگشان از آنها تجلیل بهعمل آید، از فرهنگستان علوم بهدلیل زیر پا گذاشتن این سنت نابهجا تقدیر کرد و افزود: شاید شایسته این انتخاب نباشم، چون نسبت به آنچه کشور نیاز دارد، کار کمی کردهام. عباس کشاورز با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش کشاورزی ما ناپایدار است و حال کشاورزی خوب نیست، افزود: دانش موجود در کشور برای بخش کشاورزی و آب کافی نیست و برای بهبود حال کشاورزی نیازمند اقدامات اساسی و نهادینه هستیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور هرکس محصول کشاورزی میخورد، فکر میکند صاحب نظر است، خاطرنشان کرد: کشاورزی تخصصهای خاص خودش را میخواهد و سیاستمداران باید با توجه به شرایط اکولوژیکی کشور درباره کشاورزی صحبت کنند و پروژههایی را شروع کنند که متخصصان کشاورزی آنها را تأیید کردهاند و به تصویبشان رسیده است. معاون زراعت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه فرصت برای آزمون و خطا در بخش کشاورزی و آب نداریم، ادامه داد: قطار کشاورزی از ریل خارج شده است و باید کمک کنیم تا به ریل برگردد. کشاورز در پایان اظهار امیدواری کرد که این مراسم تداوم داشته باشد و از افرادی که لیاقت این انتخاب را دارند و دلسوز بخش هستند، تقدیر شود./
    پست الكترونيكي :
    محصولات پرفروش
    شرکت ندای فناوری طراحی و توسعه توسط شرکت طراحی سایت ندای فن آوری طراحی وب سایت