Loading...
اخبار
موضوع :
مصاحبه جناب آقای مهندس ولی مدیرعامل محترم شرکت با خبرگزاری کشاورزی ایران
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت "بلاروس کالی" تفاهم‌نامه همکاری برای واردات و تولید کود سولفات پتاسیم امضا کردند که با صدور مجوز دولت بلاروس، این تفاهم‌نامه عملیاتی می‌شود.
شرکت ‌خدمات ‌حمایتی ‌کشاورزی ‌و ‌شرکت ‌"بالروس‌کالی" تفاهمنامه ‌همکاری ‌برای ‌واردات ‌و‌ تولید ‌کود ‌سولفات ‌پتاسیم ‌امضا ‌کردند ‌که ‌با ‌صدور ‌مجوز ‌دولت ‌بالروس، ‌این ‌تفاهمنامه ‌عملیاتی‌ میشود. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: بر اساس این تفاهمنامه، سرمایهگذاری مشترکی برای راهاندازی خط تولید و احداث کارخانه کودهای شیمیایی پتاس بهویژه سولفات پتاسیم در ایران صورت میگیرد. 
علیرضا ولی افزود: این سرمایهگذاری مشترک توسط بخش خصوصی کشورمان صورت میگیرد و کمیته ارزیابی برای این سرمایهگذاری تشکیل خواهد شد. وی درباره جزئیات این تفاهمنامه خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه همکاری، برنامه ساالنه طرفین برای تأمین و تدارک کودهای شیمیایی پتاس تعیین شده و اگر شرکت بالروسی بخواهد در منطقه هم فعالیت کند، این تولید را در ایران انجام خواهد داد. ولی، برنامههای مطالعاتی و تحقیقاتی مشترک در حوزههای فنی، تولیدی و بازرگانی؛ اجرای برنامههای مطالعاتی در راستای ارتقای کیفیت محصوالت تولیداتی این شرکت، بهرهگیری از توان فنی، تحقیقاتی و آموزشی طرفین، بهرهگیری و استفاده از امکانات طرفین و اجرای پروژههای مشترک علمی - کاربردی، ایجاد تسهیالت برای بازدیدهای تخصصی طرفین و برگزاری دورههای تخصصی آموزشی برای کارشناسان ایرانی و بالروسی از بندهای این تفاهمنامه همکاری عنوان کرد. وی بالروس را از کشورهای بزرگ تولیدکننده کودهای پتاس در جهان دانست و ادامه داد: در بازدیدی که از شرکت بالروس کالی داشتیم، این شرکت از عمق یکهزار متری زمین، پتاس استخراج میکند. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: طی سالهای گذشته، بیشترین میزان کودهای پتاس را از بالروس وارد کردیم و سال گذشته نیز 851 هزار تن کلرور پتاسیم از این کشور وارد ایران شد. ولی با بیان اینکه ایران صادرکننده کود ازت است، یادآور شد: برای تأمین کود فسفات، بیشترین واردات را از کشورهای اروپایی داشتیم. وی در پاسخ به این پرسش که چرا خرید کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی توسط کشاورزان کاهش یافته است، تأکید کرد: قیمت کودهای شیمیایی باال است، ضمن آنکه دولت، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده که استفاده از کودهای آلی و زیستی را هم در بخش کشاورزی توسعه دهد و از آنجا که کشاورزان تلفیقی از کودها را مصرف میکنند، این امر مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داده است. فزایش 51 برابری قیمت کود در دولت دهم مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به اینکه در سال 35 و در دولت قبلی 82 برابر قیمت کودهای شیمایی در کشور افزایش داشته است، اظهار داشت: در دولت یازدهم تاکنون هیچگونه افزایش قیمت کود شیمایی نداشتهایم. ولی با این حال گفت: با توجه به نقدینگی کشاورزان، قیمت کودهای شیمیایی مناسب نیست. وی پیشبینی کرد که چنانچه برنامه و دستورالعمل کودی و تغذیهای مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره محصوالت استراتژیک انجام گیرد، مصرف کودهای شیمیایی کاهش و به همان میزان تولید کود در ایران نیز کم میشود. ولی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که آیا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در چارچوب آییننامه مصوبه و مسئولیت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، اجازه ارزیابی و کنترل کودهای شیمیایی انباری این شرکت را بهمنظور ارائه شماره ثبت خواهد داد، افزود: ما عالوه بر اینکه به مؤسسه تحقیقات خاک و آب اجازه ارزیابی کودهای شیمیایی خود را خواهیم داد، مرکز مطالعات و تحقیقات این شرکت نیز در زمینه کنترل کیفیت کودهای شیمیاییمان فعال هستند و گروههایی را به استانها با هدف بررسی و کنترل کیفیت کودها اعزام کردهایم تا کودهای کمکیفیت به مصرف کشاورزان نرسد./
    پست الكترونيكي :
    محصولات پرفروش
    شرکت ندای فناوری طراحی و توسعه توسط شرکت طراحی سایت ندای فن آوری طراحی وب سایت